Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk Reglement van Basketbalvereniging Bedum Blues

 

1. Algemeen

2. Lidmaatschap

3. Contributie

4. Boeten en Straffen

5. Bestuur

 

Ingangsdatum: 01-05-1993 (A)

Wijzigingen: 09-09-2013 (B), 18-09-2014 (C), 06-10-2017 (D)

 

 

Voor de eenvoud is in dit reglement gesproken over personen van het mannelijk geslacht. Hiervoor in de plaats dient u te lezen: hij/zij, hem/haar.

 

1. Algemeen

1.1 De vereniging, het doel en de middelen, waarmee zij dit doel trachten te bereiken, zijn omschreven in de statuten.

1.2 Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen door een meerderheid van ten minste twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

1.2.1 Voorstellen tot wijziging in statuten en reglementen dienen minstens tien werkdagen voor de algemene ledenvergadering, schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend.

1.3 Het huishoudelijke reglement wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. Eventuele wijzigingen worden daar gepubliceerd.

1.4 De leden kunnen zich in geen geval beroepen op het niet kennen van de statuten, de gedragsregels of dit reglement

1.5 Het bestuur is belast met de uitvoering van dit reglement, benevens van alle andere regels en bepalingen. Bij verschil over de toepassing beslist het bestuur na goed onderling overleg, evenals in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

1.6 De kleur van de vereniging is blauw.

1.6.1 Het tenue bestaat uit:
Donkerblauw shirt zonder mouwen en een donkerblauwe short
Het spelersnummer, tussen de 4 en 15, dient in het groot op het midden van de rug en in het klein op de borst te worden gedragen.

1.6.2 Reservetenue bestaat uit:
Wit shirt en blauw short, de nummering als genoemd in 1.6.1.

1.7 De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongeval of schade van welke aard dan ook, aan haar leden overkomen tijdens trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten. Zij kan wel overgaan tot verzekering van enkele risico’s.

1.8 De vereniging is aangesloten bij de N.B.B.. De benoeming van een of meer afgevaardigden naar de door deze bond uitgeschreven vergaderingen geschiedt door het bestuur. Afgevaardigden hebben het recht op vergoeding van de noodzakelijke reis- en verblijfskosten.

1.9 Voor de aansluiting bij andere bonden of verenigingen is machtiging van de algemene ledenvergadering nodig. Hiervoor is een meerderheid vereist van ten minste twee-derde van de uitgebrachte stemmen.

1.10 Omschrijvingen

1.10.1 Verenigingsjaar: het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

1.10.2 Boekjaar: het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

1.10.3 Competitiejaar: het competitiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

 

2. Lidmaatschap

2.1 Iemand die spelend, recreatief of niet-spelend lid wenst te worden, geeft daarvan kennis aan de ledenadministratie. Aanmeldingsformulieren zijn te downloaden via de website van de vereniging. Voor minderjarigen is een handtekening van ouders of voogd vereist.

2.1.1 Leden geven wijzigingen in adresgegevens schriftelijk door aan de ledenadministratie.

2.2 Ereleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen. Zij moeten zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden.

2.3 Zij die donateur wensen te worden melden zich bij de secretaris. Het bestuur beslist over hun toelating.

2.4 Het lidmaatschap eindigt:
a. Door daarvan schriftelijk kennis te geven aan de ledenadministratie voor 1 juni;
b. Door royement;
c. Door overlijden;
d. In voorkomende gevallen beslist het bestuur.

2.5 Alle spelende leden hebben het recht:
a. Tot het deelnemen aan trainingen, toernooien en bondscompetities.
b. Tot het schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur.
c. Een algemene ledenvergadering te doen bijeenroepen volgens de regels zoals die zijn vastgelegd in de statuten.

2.6 Alle recreatieve leden hebben het recht:
a. Tot het deelnemen aan trainingen en eventuele toernooien.
b. Tot het schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur.
c. Een algemene ledenvergadering te doen bijeenroepen volgens de regels zoals die zijn vastgelegd in de statuten.

2.7 Alle donateurs hebben het recht:
a. Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.
b. Tot het ontvangen van het clubblad
c. Zij hebben geen stemrecht.

2.8 Alle spelende leden hebben de volgende taken:
a. Alle leden ouder dan 12 jaar (per 1 juli) zijn verplicht zich het timen en scoren eigen te maken en zich in die zin beschikbaar te stellen tijdens wedstrijden en toernooien. De vereniging geeft daartoe cursussen, welke gevolgd moeten worden.
b. Alle leden ouder dan 15 jaar (per 1 juli) kunnen verplicht worden zo snel mogelijk een scheidsrechterscursus te volgen. Senioren en junioren, die een functie in de vereniging vervullen, kunnen hiervan, door het bestuur, vrijgesteld worden.
c. Alle leden ouder dan 17 jaar kunnen verplicht worden om een bepaalde functie binnen de vereniging te vervullen. Indien een lid niet de ervaring of de opleiding voor een bepaalde functie heeft, zal deze verplicht kunnen worden om deel te nemen aan een relevante opleiding of te worden ingewerkt voor een bepaalde functie.

Voor 1 juni moeten voor het nieuwe seizoen in overleg met de scheidsrechterscoördinator, wedstrijdsecretaris en bestuur de volgende taken zijn verdeeld:
C1: scheidsrechters, in aantal minimaal overeenkomend met 2 keer het aantal competitiespelende teams. De scheidsrechters dienen zoveel mogelijk verdeeld over alle teams geleverd te worden.
C2: verzorging van het clubblad.

2.9 Alle leden zijn verplicht deel te nemen aan de door de Algemene Vergadering daartoe aangewezen activiteiten ter versterking van de clubkas.

2.10.1 Voor een team gerechtigd is om aan de competitie deel te nemen, dient er aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a. Een team bestaat uit minimaal 7 spelers.
b. Een team wordt begeleid door een coach bij uit- en thuiswedstrijden.
Dit kan een van de spelers zijn. Als de coach een van de spelers is dan is dit de aanvoerder van het team. In dat geval is de aanvoerder verantwoordelijk voor de communicatie omtrent wedstrijden en tafelbezetting (scoren, timen, 24 secondenoperator).
c. Voor elk team is een trainer beschikbaar. Dit kan een van de spelers zijn.

Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan wordt een team niet ingeschreven voor de competitie. De leden van dat team krijgen hiervan bericht voor 1 juli. De leden van dat team hebben dan het recht hun lidmaatschap op te zeggen. Onder deze omstandigheden wordt dit gezien als zijnde beëindiging van het lidmaatschap voor 1 juni.

2.10.2 Teams dienen zelf te voldoen aan de leveringsplicht met betrekking tot rayonscheidsrechters. Het bestuur kan, namens het team, externe scheidsrechters aantrekken om aan de leveringsplicht te voldoen. Die scheidsrechters ontvangen een vergoeding volgens een door het bestuur vast te stellen tarief.

2.11 Ouders van jeugdleden, in het bezit van een auto, stellen zich minimaal 2 x per jaar beschikbaar om het team, waarin hun kind speelt, te vervoeren naar uitwedstrijden. Alle ouders krijgen zo spoedig mogelijk na het bekend worden van het wedstrijdprogramma bericht wanneer zij door de vereniging gevraagd worden het team te rijden. Is het, door welke omstandigheden dan ook, onmogelijk om op die datum te rijden, dan dient men zelf voor vervanging te zorgen. Indien door het uitblijven van een auto met bestuurder het team geen uitwedstrijd kan spelen, kan artikel 4.3 van dit reglement van toepassing zijn op de verantwoordelijke persoon.

2.12 Scheidsrechters ontvangen aan het begin van het seizoen een scheidsrechterstenue bestaande uit een shirt en broek in bruikleen. Als scheidsrechter is men verplicht dit te dragen bij het fluiten van wedstrijden voor Bedum Blues. Het lid tekent voor ontvangst. Aan het eind van het seizoen wordt dit tenue weer ingeleverd. Bij schade of verlies wordt € 15,- voor het shirt en € 10,- voor de broek in rekening gebracht. Schade of verlies dient binnen 1 week gemeld te worden. Bij het niet dragen van het tenue tijdens het fluiten bedraagt de boete € 5,-.

 

 

 

3. Contributie

3.1 De wijze waarop de contributie en de donaties zullen worden geïnd, wordt geregeld door het bestuur.

3.2 Alle leden verbinden zich financieel voor het geldende competitiejaar, ook als men in de loop van het competitiejaar zijn lidmaatschap opzegt.

3.3 Voor beëindiging van het lidmaatschap zie artikel 2.4.

3.4 De contributie en/of andere verschuldigde bedragen dienen stipt op tijd betaald te worden.

3.5 Termijnen contributie

3.5.1 De eerste termijn van de contributie dient te zijn voldaan voor 15 oktober van het lopende competitiejaar.

3.5.2 De tweede termijn van de contributie dient zijn voldaan voor 15 januari van het lopende competitiejaar.

3.6 Voor betalingsregelingen kunnen leden zich richten tot de penningmeester.

3.7 Het bestuur kan beslissen of een vordering ter incasso kan worden gegeven en/of in rechte aanhangig kan worden gemaakt. In dat geval zal zonder dat enige in gebreke stelling zal zijn vereist, de vordering in rechte worden gevorderd. De daaruit voortvloeiende kosten, zoals incasso- en/of gerechtskosten komen geheel ten laste van de nalatige debiteur.

3.8 Nieuwe leden hebben het recht om 4 trainingen bij te wonen zonder betaling van contributie. Wil men lid worden dan dient men dit schriftelijk, voordat de vijfde training van start gaat, te melden aan de ledenadministratie.

3.8.1 De contributie gaat in op de eerste van de volgende maand, volgend op de vierde en laatste proeftraining.

3.9 Ereleden en donateurs zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 

4. Boeten en Straffen

4.1 Zij die als timer, scorer, zaalcommissaris of scheidsrechter zijn aangewezen voor een wedstrijd dienen bij verhindering zelf voor een vervanger te zorgen. Bij het te laat of in het geheel niet verschijnen heeft het bestuur het recht om disciplinaire- of boetemaatregelen tegen de desbetreffende persoon te nemen.

4.1.1 Een lid dat te laat of niet verschijnt als timer of scorer krijgt een boete opgelegd van €5,-

4.1.2 Een lid dat te laat of niet verschijnt als scheidsrechter krijgt een boete opgelegd van €15,-

4.1.3 Het bestuur legt een disciplinaire schorsing bij het twee keer niet opkomen van een tafelaar of een scheidsrechter.

4.1.4 Als een lid disciplinair is geschorst voor twee keer niet opkomen, wordt elke volgende keer  niet opkomen bestraft met een disciplinaire schorsing.

4.1.5 De disciplinaire schorsing uit 4.1.3 bedraagt in eerste instantie 1 wedstrijd, daarna heeft het bestuur het recht de hoogte van de schorsing te bepalen.

4.2 Een speler dient bij verhindering minimaal 48 uur voor de aanvang van de wedstrijd de coach/aanvoerder hiervan in kennis te hebben gesteld. Indien een team niet in staat is te spelen, wegens een tekort aan spelers, dient de coach/aanvoerder minimaal 48 uur voor de aanvang van de wedstrijd dit te melden aan de wedstrijdsecretaris. De boete die hieruit kan voortvloeien wordt verhaald op het hele team. Bij het te laat of in het geheel niet verschijnen zonder voorafgaande kennisgeving heeft het bestuur het recht betrokkene te beboeten of te schorsen voor een bepaalde tijd. Wedstrijdprogramma’s worden tijdig gepubliceerd. Spelende leden kunnen zich derhalve niet beroepen op het niet kennen van het wedstrijdprogramma.

4.3 Wanneer de vereniging schade of boete oploopt, voor welk geval dan ook, kan het dagelijks bestuur dit verhalen op degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. De leden kunnen bij opgelegde boetes in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Afwachtende het beroep wordt het lid niet verschoond tot het niet betalen van de boete.

4.4 Indien de contributie een week na de dag waarop door de penningmeester betaling is geëist, niet is voldaan, kan door het bestuur worden besloten tot schorsing van de desbetreffende leden over te gaan. Indien drie maanden na de gestelde betalingsdatum de contributie niet is voldaan, kan het bestuur de desbetreffende leden royeren. Royementen worden openlijk bekend gemaakt. Aan de N.B.B. wordt verzocht deze over te nemen.

4.5 Indien de kas door de kascommissie of tijdens het boekjaar niet in orde worden bevonden, zal de penningmeester het ontbrekende moeten aanvullen, afhankelijk van de reden. De beslissing in een dergelijke kwestie berust bij de algemene ledenvergadering.

4.6 Leden die zich bij trainingen en wedstrijden aan wangedrag schuldig maken, kunnen door het bestuur voor de tijd van maximaal een maand geschorst worden en bij herhaling geroyeerd worden. Leden die zich in of buiten de vereniging schuldig maken aan ernstig wangedrag, waardoor Basketbalvereniging Bedum Blues ernstige schade lijdt in naam en eer, kunnen door het bestuur worden geroyeerd. Tegen een royement kan het lid in beroep gaan bij het bestuur. Hoger beroep kan worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering. Deze kan het besluit tot royement nietig verklaren.

4.7 Bij het niet nakomen van artikel 2.8 van dit reglement kan het bestuur het desbetreffende lid voor onbepaalde tijd schorsen. De schorsing wordt pas ongedaan gemaakt als het lid zijn verplichtingen weer nakomt. Leden die zijn geschorst vanwege het niet nakomen van artikel 2.8 kunnen tot 7 dagen voor de eerstkomende ledenvergadering alsnog 2.8 gaan nakomen. Is dit niet het geval dan kan het lid door het bestuur worden geroyeerd. Tegen een royement kan het lid in beroep gaan bij het bestuur. Hoger beroep kan worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering. Deze kan het besluit tot royement nietig verklaren.

5. Bestuur

5.1 Bestuursvergaderingen

5.1.1 Vergaderingen van het bestuur kunnen worden bijeengeroepen door elk der bestuursleden.

5.1.2 De voorzitter leidt de vergaderingen. Het bestuur bepaalt wie de voorzitter bij voorkomende gelegenheden vervangt. De plaatsvervanger treedt in alle rechten en plichten van de voorzitter.

5.1.3 Rechtsgeldige besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen geldt de stem van de voorzitter dubbel.

5.1.4 De besluitenlijst van deze vergaderingen moet binnen 14 dagen gereed zijn.

5.1.5 Gemaakte vergaderkosten en andere door bestuursleden gemaakte kosten, die zij voor de uitoefening van hun taak hebben moeten maken, kunnen, tegen overlegging van een specificatie, bij de penningmeester gedeclareerd worden.

5.1.6 Bestuursleden die voor hun functie buiten het dorp Bedum moeten reizen kunnen deze kosten declareren. De vergoeding ligt op €0,10 per kilometer.

5.2 Voorzitter

5.2.1 De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene ledenvergadering en stelt daarin de agenda vast. Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van het bestuur en de vereniging. Hij kan alle uitgaande stukken van de vereniging, zo hij dat verlangt, mede ondertekenen. Hij heeft het recht de vergadering van alle commissies in de vereniging bij te wonen.

5.3 Secretaris

5.3.1 De secretaris is belast met de administratieve werkzaamheden van de vereniging.

5.3.2 De secretaris houdt de notulen bij van alle bestuurs- en ledenvergaderingen.

5.3.2.1 De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering.

5.3.3 De secretaris voert de briefwisseling uit naam van het bestuur. Bestuursmededelingen worden, zover het bestuur het nodig oordeelt, door hem aan de leden bekend gemaakt. Hij heeft het beheer over het archief en is er aansprakelijk voor.

5.4 Penningmeester

5.4.1 De penningmeester is belast met de financiële werkzaamheden in de vereniging. Hij beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. Hij doet tegen ontvangst van kwitantie uitgaven, welke het gevolg zijn van de toepassing van dit reglement en de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering; voor alle andere uitgaven heeft hij de machtiging van het bestuur nodig. Hij is verplicht de voorzitter, het bestuur of de kascommissie op hun verzoek, te allen tijde, inzage van de door hem bij te houden kas te geven. Op de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over de financiële situatie. Voorafgaand aan deze vergadering legt hij rekening en verantwoording af aan de kascommissie.

5.5 Indien tijdens een verenigingsjaar drie of meer bestuursleden tussentijds aftreden, dient binnen een maand een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden te worden, waarin een nieuw bestuur wordt gekozen. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester kan hem op de eerstvolgende ledenvergadering decharge worden verleend, na goedkeuring van de stukken. Een bestuurslid treedt direct na verkiezing in functie.

5.6 Commissies en Commissarissen

5.6.1 Het bestuur kan commissies en commissarissen benoemen om het bestuur bij haar taken te assisteren.

5.6.1 Elke commissie levert aan het einde van het competitiejaar een jaarverslag aan de secretaris. Dit verslag zal aan de leden worden voorgelegd op de eerstvolgende ledenvergadering.

5.6.2 De Wedstrijdcommissaris regelt de organisatie rondom competitiewedstrijden en is daarbij verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden betreffende het deelnemen aan de competitie en toernooien; het verzorgen van de organisatie rondom competitiewedstrijden en het verzorgen van instructie aan timers, scorers en zaalcommissarissen.

5.6.3 De Scheidsrechters- en officialcommissaris. De commissaris is belast met de organisatie rondom de opleiding en begeleiding van scheidsrechters en tafelofficials. Verder zorgt hij voor de opgave, administratie en aanschrijving van scheidsrechters en tafelofficials.

5.6.4 De ledenvergadering benoemt een kascommissie. Deze kascommissie controleert namens de leden de boeken van de penningmeester. De kascommissie brengt verslag uit tijdens de ledenvergadering.

 

6. Slotbepalingen

6.1. In gevallen waarin dit reglement, andere reglementen, de statuten of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.

6.2. Het bestuur is gehouden, indien art. 6.1. moet worden toegepast, aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aangepaste reglementering voor te leggen.

 

*/*/*